0762.260.888
XE TỒN CHƯA BÁN ĐƯỢC SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ THẾ NÀO ?